Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rómský folklór

 

Romové

Romové jsou kočovníci, kteří pochází z Indie ve středověku, a šířil se v celé části Eurasie, uchovat svou jedinečnou kulturu a jazyk.

Poznámka: pojem cikána byl aplikován na romské outsidery, případně v mylném přesvědčení, že oni byli egyptský původ. Some people today take it to be pejorative, and at the very least its use is deprecated. Někteří lidé si dnes, že je pejorativní, a přinejmenším se již nepoužívá jeho použití. Nevertheless, it is used widely in the literature, particularly the pre-1922 public domain books at this site, by scholars who cannot be construed as using it in a derogative sense. Přesto se používá běžně v literatuře, zejména pre-1922 public domain knih, na tomto místě, učenci, kteří nemohou být považovány za jeho použití ve smyslu derogačního. In new material at this site we use the term 'Roma' and leave the term 'Gypsy' in existing documents. V novém materiálu, na tomto místě budeme používat termín "Romové" a nechat termín "cikán" v existujících dokumentů.

Příběhy cikánských lidových

Francis Hindes Groome Francis Hindes Groome

 

 Francis Hindes Groome byl jeden z malé skupiny 19. století, folkloristé, kteří ponořili do Roma (cikánské) život. This was in the heroic period of the study of folklore, when devoted scholars built up the field from scratch. To bylo v heroické období studia folklóru, kdy věnoval učenci vybudovala pole od nuly. Even then, however, it was obvious that there were universal story motifs that spanned continents and cultures. Dokonce pak, nicméně, to bylo zřejmé, že tam bylo univerzální příběh motivy, která překlenula kontinenty a kulturami. Groome hypothesized that the nomadic Roma had been a primary conduit for the transfer of a common body of stories across a broad region of Eurasia. Groome předpokládal, že kočovní Romové byli primární kanál pro přenos společného souboru příběhů napříč širokou oblast Eurasie.

Today we know that many of these themes not only span Eurasia, but are present in the folklore of people in Africa, Polynesia, Australia, and the New World, who are separated by millennia and oceans from Europe. Dnes víme, že mnoho z těchto témat nejen rozpětí Eurasie, ale jsou přítomny ve folkloru lidí v Africe, Polynésii, Austrálii a Nový svět, které jsou odděleny tisíciletí a oceány z Evropy. The fairy-tale narrative of a protagonist of humble origin who goes on magical journeys of transformation, aided by animal guides, tales of tricksters, and evil step-relations are found around the world. Pohádkové vyprávění protagonisty skromného původu, který jde na magické cesty transformace, s pomocí průvodců zvířat, příběhy podvodníci a zlo krok vztahy se nacházejí po celém světě. So diffusion is less attractive as a hypothesis. Takže rozšiřování je méně atraktivní jako hypotézu. These stories seem to be embedded in the deep structure of our consciousness. Tyto příběhy se zdají být zakotveny v hluboké struktuře našeho vědomí.

This book is a treasure trove of classic 'Gypsyology', and makes fascinating reading for everyone interested in the Roma people and folklore in general. Tato kniha je pokladnice "Gypsyology" classic, a dělá zajímavé čtení pro všechny zájemce o Romy a folklór obecně. These are not watered down 'fairy tales,' but sophisticated and often earthy stories, with 'Adult situations.' Nejedná se o rozmělnění "pohádky", ale důmyslné a čast zemité příběhy s "dospělé situace." Groome edited this material with a very light hand, and made no attempt to correct plot holes or inconsistencies, as in the some of the more bowdlerized 19th century folklore books. Groome editovat tento materiál s velmi lehkou rukou, a dělal žádný pokus opravit plot díry nebo nesrovnalosti, jako v některé z knih bowdlerized 19. století folklóru. He simply lets the story teller weave their spell on us. Prostě nechá vypravěčem spřádat své kouzlo na nás.  Knihu naleznete ZDE

zdroj

 Cikánské čarodějnictví a věštění

Charles Godfrey Leland Charles Godfrey Leland

 

 Romové, kteří si říkají Rom nebo Romové, jsou kočovné kultury, která vznikla v Indii v průběhu středověku. They migrated widely, particularly to Europe, where they worked as farm laborers, metalworkers, scrapdealers, and horsetraders. Oni se stěhovali obecně, zejména do Evropy, kde pracoval jako farma dělníci, klempíři, scrapdealers a horsetraders. They also made a living as entertainers, fortune tellers, and grifters. Oni také vydělával na živobytí jako baviči, věštkyně a podvodníci. Persecuted by the Nazis, and discriminated against to this day, the Rom have a long tradition of magic and shamanism. Pronásledováni nacisty, a diskriminován k tomuto dni, Rom mají dlouhou tradici magie a šamanismu. As Leland points out, these practices have parallels with those of other traditional pagan cultures around the world. Jak Leland upozorňuje, tyto praktiky se paralely s těmi jiných tradičních pohanských kulturách po celém světě.

This book discusses spells, incantations and talismans used within Rom culture, as well as the more practical magic they use in their interaction with the Gorgios --the non-Gypsies. Tato kniha pojednává o kouzla, zaříkávání a talismany použít do Rom kultury, stejně jako další praktické magie, kterou ovládají při jejich interakci s Gorgios - non-Cikány. It is this latter topic which provides some of the most interesting and instructional reading. Je to druhé téma, které nabízí některé z nejvíce zajímavých a výuky čtení. Leland gives some generalized methods of fortune-telling which any prospective psychic would do well to study; as well as the details of the 'Great Secret', a magic trick in which all of your money disappears... Leland uvádí některé obecné metody věštění, které žádné budoucí duchovní by si dobře prostudovat, stejně jako podrobnosti o "velké tajemství", kouzelnický trik, ve kterém všechny své peníze mizí ...

Gypsy life has a romantic appeal, and Leland, who popularized Gypsy lore in this and other books played no small part in this image-making. Cikánské život romantické odvolání, a Leland, kdo popularizoval cikánské tradice v této a dalších knih hrál žádnou malou roli v tomto procesu image. However, Leland makes it abudantly clear that life on the road was hard. Nicméně, Leland umožňuje abudantly jasné, že život na silnici bylo těžké. The Rom people are to be admired for their survival skills in a hostile world, and for the longevity and persistance of their culture. Rom lidé mají být obdivovány pro jejich schopnost přežít v nepřátelském světě, a pro dlouhou životnost a trvání jejich kultury.  Knihu najdete ZDE (úplně dole)

(překlad pomocí google translator - vlastní překladatele nevlastníme, omouváme se za případné potíže PA)

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář